lựa chọn nhân tài không được dựa vào tuổi tác lớn nhỏ việc làm

Cũng cùng một quan niệm như vậy

lựa chọn nhân tài không được dựa vào tuổi tác lớn nhỏ.

Tuổi tác không nên xem trọng quá. Những văn thần võ tướng của Tào Tháo đa phân là những thanh niên anh tuấn. Tuần Hoặc khi đầu quân cho Tào Tháo mới 29 tuổi nhưng lập rất nhiều công lao, từ Tư Mã thăng tới Thượng Thư Lệnh. Quách Gia năm 27 tuổi đã được Tào Tháo tế rượu. Hai người luận bàn đại sự thiên hạ, Quách Gia là một ki tài trong thiên hạ, theo Tào Tháo 11 năm lập được nhiểu kì công. Ngoài ra còn có Tôn Quyển bên Đông

may-tao-do-am-tiross-ts840-1

>> Dịch vụ giới thiệu việc làm uy tín và chất lượng

Ngô cũng sử dụng rất nhiều người trẻ tuổi.

Chu Du năm 33 tuổi đã được phong làm soái, các lão thần đều không phục, lão thần có đầy đủ tư cách nhất là Trình Phổ chỉ được làm phó tướng thì càng không phục việc làm đó. Trình Tư sau khi trở vể đã nói vê’ việc Chu Du dùng binh như thế nào, Trinh Phổ nghe xong đã mang roi đi tạ tội. Ông không thể không phục trước cách dùng người, chọn người của Chu Du. Lỗ Túc đến với Tôn Quyền khi mới 20 tuổi nhưng đã phát huy hết được tài trí của minh, lập được nhiều công lao.

Những điều trên đểu nói lên một điều: Chỉ cần có tài trí, tuổi tác dù có trẻ một chút, nhưng hoàn toàn có thể làm nên việc lớn.

>> Xem thêm: Địa chỉ việc làm nào gần dự án Palm Garden

Leave a Comment