Thẩm tra dự toán công trình Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower chỉ là cách thức thể hiện thôi: Có đơn vị thì ra bản dự toán hoàn toàn mới hiệu chỉnh những sai lệch về khối lượng, đơn giá, giá vật tư, các khoản chi phí khác của dự toán thiết kế. Có đơn vị thì dữ nguyên dự toán thiết kế chỉ hiệu chỉnh lại những sai lệch ra dự toán nguyên phần sai lệch đó thôi. Đây chỉ là cách thể hiện, mục đích vẫn là xác định một dự toán chính xác cho công trình. Đúng chỉ là cách thể hiện thôi, nhưng mà có khác nhau đấy. Cách của Căn hộ Gold Tower cộng với cách của Căn hộ Gold Tower đưa ra vậy là có 3 cách. Vấn đề là các cách khác nhau thì công sức bỏ ra khác nhau. Cách của bác tương tự lập Dự toán điều chỉnh bổ sung. Cái đích cuối cùng cũng là để Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt thì chỉ cần câu: Giá trị ự toán công trình trước VAT là ….Chia thành các mục gồm: …. giá trị VAT là …
Còn hồ sơ nào để làm thanh quyết toán, hoặc điều chỉnh sau này nếu có. Vẫn là hồ sơ của Tư vấn thiết kế thôi đúng không ạ. Vậy hồ sơ Thẩm tra dự toán cũng chẳng dùng làm gì nữa. Theo tôi hiểu, các yếu tố hình thành giá trị dự toán công trình chủ yếu gồm: Khối lượng, định mức, đơn giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước và của địa phương. Việc thẩm tra cũng chủ yếu kiểm tra các yếu tố đó, khi thẩm tra mà đơn vị thẩm tra nhận thấy có sự không phù hợp thì hiệu chỉnh (nhưng phải nêu rõ trong báo cáo thẩm định) và sau khi hiệu chỉnh và chạy lại dự toán để xác định giá trị dự toán công trình thẩm tra. Việc chạy lại dự toán để xác định giá trị dự toán công trình theo các hiệu chỉnh thẩm tra chính là xác định lại giá trị dự toán công trình.

Leave a Comment